verlof aanvragen

Leerplicht

Kinderen gaan in Nederland vanaf 4 jaar naar de basisschool. wij verwachten hen elke dag op school. In principe gelden vanaf dat moment dus ook afspraken, roosters en vakantieperiodes die door de school zijn opgesteld. Vanaf 5 jaar geldt de officiële leerplicht. Wij hebben de plicht als school om er mede op toe te zien, dat de leerplichtwet wordt gevolgd en moeten alle verzuim registreren. Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam. In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om speciaal verlof aan te vragen.

Vakantie:

Als het beroep van één van de ouders in het gezin verhinderd dat het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan, kan eenmaal per jaar voor een periode van ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem contact op met de directie voor overleg.

Bepaalde religieuze feestdagen:

Ieder kind in Nederland heeft op bepaalde (Christelijke) feestdagen vrij van school. Daarnaast zijn er echter ook andere religieuze feestdagen die u vanuit uw geloofsovertuiging wellicht wilt vieren. Wilt u uw kind voor het vieren van een religieuze feestdag thuishouden, kijk dan eerst op de officiële vastgestelde feestdagen op de jaarkalender van school. Staat de dag erop, dan kunt u minimaal twee dagen vooraf speciaal verlof aanvragen bij de directeur. Als een religieuze feestdag niet op de kalender staat, zal de directie contact opnemen met de afdeling Leerplicht van de gemeente. De volgende feestdagen zijn dagen waar kinderen vrij krijgen als zij dat geloof aanhangen: voor Moslims het Offerfeest en het Suikerfeest, voor Hindoes het Divali Feest en het Holifeest, voor Joden het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest.

Andere gewichtige omstandigheden:

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Bij ouders (eerste graad) maximaal vier dagen verlof, bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof, bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal een dag verlof. Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12,5, 25, 40 en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad): voor een feest binnen Rotterdam een dag extra verlof, voor een feest buiten Rotterdam twee dagen extra verlof. Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente: maximaal twee. Gezinsuitbreiding: maximaal een dag verlof

Toestemming extra verlof:

Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw kind, download dan hieronder het formulier dat van toepassing is. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directie (wanneer het om extra vakantiedagen gaat zeker 8 weken van tevoren). Na afweging van uw verzoek en het belang van onderwijs voor uw kind wordt binnen 6 weken na indienen een beslissing genomen door de directie van de school (bij aanvragen tot en met 10 dagen) of de afdeling Leerplicht (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen). Dit besluit wordt schriftelijk aan u medegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerplicht geen sprake is van reden tot extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. U kunt dan een proces-verbaal en wellicht een geldboete verwachten. Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6 weken na besluit van de directie of afdeling Leerplicht een bezwaarschrift indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld. Bij aanvragen tot en met 10 schooldagen wordt het bezwaar behandeld door de directeur (bevoegd gezag) van de school. Wanneer de directie ook in tweede instantie het verzoek heeft afgewezen, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar van de Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Bij een afwijzend besluit kunt u bezwaar indienen bij de directeur van de Dienst Stedelijk Onderwijs. Wanneer opnieuw een afwijzend besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij de arrondisse- mentsrechtbank van de gemeente Rotterdam. de school bepaald zijn.

Cookie instellingen